16.01.2018

Njoftim
Subjektet aplikues, të cilët kërkojnë shqyrtimin dhe vendimmarrjen e KKA, në lidhje me projektet zhvillimorë, do të depozitojnë pranë ASHA, kërkesën  me  2 kopje të dokumentacionit tekniko-ligjor, njërën nga të cilat ASHA do ta përcjellë pranë DRKK-ve përkatëse,  për marrjen e mendimit në lidhje me të.
Listat e dokumentacionit  për aplikimet përkatëse gjenden në faqen zyrtare asha.gov.al/Aplikime/Projekt Zhvillimor
Bashkëlidhur ndodhet shkresa e Ministrisë së Kulturës, në lidhje me procedurën për aplikimet për “Leje zhvillimi/ndërtimi”.

Shkresa Nr.207 Prot., Date 12.01.2018

_________________________________________________________________________________________________________________

01.08.2017

Urdher per delegimin e detyrave dhe kopetencave administrative

te titullarit te institucionit per periudhen 01-12 Gusht 2017.

Urdher per delegimin e detyrave dhe kompetencave (01-12.08.2017)

_________________________________________________________________________________________________________________

09.06.2017

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017″ me urdhër të Titullarit, ka ngritur Grupin e Monitorimit, të përbërë si me poshtë:
1. Znj. Afrida DOMNORI (Koordinator)
2. Znj. Ilira ÇELA (Anëtar)
3. Znj. Ela MIZIRI (Anëtar)

Kontaktet e Titullarit të Institucionit:

Rudina ZOTO- Drejtor
Email:Rudina.Zoto@asha.gov.al

Në rast denoncimi për shkelje të konstatuara nga ana e punonjësve të Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik mund të raportoni në:

Email: info.asha@asha.gov.al

Urdher per zbatimin e VKM

__________________________________________________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>