Agjencia e Shёrbimit Arkeologjik  funksionon sipas strukturës sё miratuar me Urdhërin e  Kryeministrit me Nr.22 datё 25.01.2014 “Pёr miratimin e strukturёs dhe tё organikёs sё Agjencisё sё Shёrbimit Arkeologjik, Tiranё”.

Urdher i Kryeminisitrit Nr.22 date 25.01.2014

Struktura ёshtё konceptuar nё funksion tё pёrmbushjes sё misionit qё ka Agjencia  pёr funksionet rregullatore tё mbrojtjes sё vlerave tё trashëgimisë kulturore arkeologjike në të gjithë territorin e Republikës të Shqipërisë, dhe standardeve tё pёrcaktuara pёr strukturat organizative tё institucioneve tё administratёs publike.

Detyrat funksionale tё Agjencisё sё Shërbimit Arkeologjik pёrcaktohen nё  VKM nr.724, datë 21.05.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik” dhemarrëdhëniet juridike të punës, të drejtat dhe detyrimet, mbështeten në dispozitat e Ligjit 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”

struktura

 

 

Struktura organizative e ASHA:

 

DREJTOR

Znj. Rudina ZOTO

Email: rudina.zoto@asha.gov.al
 
Te dhena per titullarin
 
 
Sektori i Shpëtimit Arkeologjik (SSHA)
Përgjegjës Sektori - Z.Mariglen Meshini
Email: mariglen.meshini@asha.gov.al

Specialistë (2)

 

Sektori i Arkeometrisë dhe Konservimit (SAK)

Përgjegjës Sektori - Znj. Ela MIZIRI

Email: ela.miziri@asha.gov.al

Specialistë (2)

 

Sektori i Arkivit dhe Sekretarisë Teknike (SAST)

Përgjegjës Sektori -Znj. Ilira CELA

Email: ilira.cela@asha.gov.al / sekretaria.kka@asha.gov.al

Specialistë (2)

 

Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse (SFSHM)

Përgjegjës Sektori – Znj. Afrida DOMNORI

Email: afrida.domnori@asha.gov.al

Specialistë (1)

Punonjës Mbështetes (1)