Mundëson:

 • Pritshmëri më të qartë për një projekt zhvillimi.
 • Informacioni i përftuar nga proceset arkeologjike, mbikëqyrjet, nga projektet sistematike, integrohet në një bazë të dhënash, të cilat do të jenë të aksesueshme për grupet e interesit.
 • Vendos një ekuilibër midis zhvillimeve të rëndësishme në territor dhe pasurisë kulturore në përgjithësi në Republikën e Shqipërisë.
 • Shërben si baza e hartës arkeologjike të Republikës së Shqipërisë, e cila do t´i shërbejë drejtpërdrejt ruajtjes dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore.

Objektivi kryesor ishte krijimi i një arkive dixhitale nëpërmjet dixhitalizimit të të gjithë informacionit gjeohapsinor të lidhur me aktivitetin në terren të institucionit, si dhe krijimi i një sistemi GIS të bazuar në Web, i cili do të mundësonte regjistrimin, manaxhimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapsinor, si dhe informimin e grupeve të interesit mbi të dhënat arkeologjike ekzistuese në terren; projekte zhvillimi, mbikqyrje të zbatimit të projekteve dhe procesve arkeologjike, gjetje të rastësishme dhe projekte shkencore, i cili do të mundësonte regjistrimin, manaxhimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapsinor në funksion të ruajtjes e mbrojtjes se trashëgimisë si dhe informimin e stakeholders mbi të dhënat arkeologjike ekzistuese në terren;

 

Platforma mundëson marrjen e informacionit të detajuar për çdo të dhënë të regjistruar. Kombinon shtresat gjeografike të administruara nga ASHA me informacione të tjera, si dhe ka të gjitha funksionet e kërkimit, editimit, funksione konsultimi lidhur me dokumentacionin teknik dhe ligjor të projektit si edhe foto të proceseve arkeologjike.

Që nga viti 2008, ASHA ka kryer procese arkeologjike te tilla si:

 • Verifikim arkeologjik në terren;
 • Vëzhgim arkeologjik sipërfaqësor;
 • Sondazhe arkeologjike;
 • Gërmim arkeologjik shpëtimi;
 • Dokumentim të materialit arkeologjik;
 • Mbikëqyrje arkeologjike e proceseve arkeologjike;
 • Pjesëmarrje në grupet ndërinstitucionale të punës për hartimin e zonifikimeve arkeologjike dhe zonave të mbrojtura;
 • Ekspozim të objekteve arkeologjike;

 

Platforma Webgis mundëson administrimin e të gjithë proceseve dhe dokumentave pjesë të një projekti, nga pikëpamja arkeologjike.

Rezultati  i këtij procesi, është:

 • Ruajtja, mbrojtja, promovimi i pasurisë arkeologjike ndaj zhvillimeve në territor;
 • Përftimi i të dhënave të sakta nga proceset arkeologjike, me qëllim përditësimin dhe pasurimin me to të zonave arkeologjikisht të pastudiuara.