Njoftim
Subjektet aplikues, të cilët kërkojnë shqyrtimin dhe vendimmarrjen e KKA, në lidhje me projektet zhvillimorë, do të depozitojnë pranë ASHA, kërkesën  me  2 kopje të dokumentacionit tekniko-ligjor, njërën nga të cilat ASHA do ta përcjellë pranë DRKK-ve përkatëse,  për marrjen e mendimit në lidhje me të.
Listat e dokumentacionit  për aplikimet përkatëse gjenden në faqen zyrtare asha.gov.al/Aplikime/Projekt Zhvillimor
Bashkëlidhur ndodhet shkresa e Ministrisë së Kulturës, në lidhje me procedurën për aplikimet për “Leje zhvillimi/ndërtimi”.

Shkresa Nr.207 Prot., Date 12.01.2018

icon-apply